top of page

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TURNUP.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą
elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego turnup.pl (zwanego dalej
,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
2. Serwis ma charakter platformy umożliwiającej zakup Biletów na różnego rodzaju Wydarzenia,
w szczególności rozrywkowe, sportowe, muzyczne, kulturalne lub inne, zgodnie z informacjami
w Serwisie. Sprzedawcą Biletów jest Usługodawca, natomiast wydarzenia są organizowane i
przeprowadzane przez Organizatorów wskazanych w Serwisie.
3. Serwis Internetowy prowadzi Michał Bronk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Limejuice Michał Bronk.
4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez:

a. pocztę tradycyjną na adres: ul. Al. Grunwaldzka 100/6 80-244 Gdańsk;
b. wiadomość e-mail na adres: kontakt@turnup.pl;
c. telefonicznie pod numerem: +48 690 096 859.

5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w
witrynie internetowej turnup.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej
chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a
także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może
następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści
reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach
stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu,
a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego,
rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów
o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może
wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na
możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego
oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By
uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i
zaporę sieciową typu firewall. 
10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać
dodatkowe regulaminy. Warunki i sposób świadczenia Usług dla Organizatorów jak również
zasady współpracy Usługodawcy z Organizatorami regulują odrębne regulaminy lub umowy.

II. DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Usługodawca – Michał Bronk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LIMEJUICE MICHAŁ
BRONK wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Grunwaldzka 100,
lok.6, 80-244 Gdańsk, NIP 9570664894, REGON 221083555;
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Przedsiębiorca – Użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu
cywilnego;
Klient – Użytkownik, który dokonuje Zamówienia Biletu w Serwisie Internetowym;
Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać
określonych działań w ramach Serwisu. Konto w Serwisie może posiadać również Organizator. Konto
Użytkownika nie będącego Organizatorem i Konto Organizatora mogą różnić się funkcjonalnościami
przypisanymi do tych Kont. Konto Organizatora jest zakładane i prowadzone na warunkach
określonych w odrębnym regulaminie;
Wydarzenie – wydarzenie o charakterze rozrywkowym, sportowym, muzycznym, kulturalnym lub
innym, organizowane przez Organizatora, którego opis jest każdorazowo prezentowany przez
Organizatora w opisie takiego Wydarzenia na stronach Serwisu;
Bilet – udostępniany do sprzedaży w Serwisie, dokument na okaziciela bądź dokument imienny w
zależności od jego rodzaju, w szczególności zawierający kombinację unikalnych znaków i/lub
informacje o danym Wydarzeniu. Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu, Bilet uprawnia do
udziału w określonym Wydarzeniu, realizowanym przez wskazanego Organizatora, zgodnie z
informacją dostępną w opisie tego Wydarzenia oraz innymi informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Organizator – Przedsiębiorca będący podmiotem trzecim organizujący lub realizujący Wydarzenie
oraz prezentujący w Serwisie informacje dotyczące organizowanych przez siebie Wydarzeń;
Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zakupu Biletu
oferowanego do sprzedaży przez Usługodawcę i uprawniającego do udziału w Wydarzeniu
Organizatora, na zasadach określonych samodzielnie przez tego Organizatora;
Umowa/Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Biletu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana
pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
Umowa o świadczenie Usługi – zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą umowa obejmująca
realizację Usługi w Serwisie;
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w
rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez
siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień na Bilety prezentowane w
Serwisie, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
2. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
o urządzenie z dostępem do Internetu,
o dostęp do poczty elektronicznej,
o najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java
Script,
o program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający
przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy
Usługodawcy.
IV. USŁUGI
1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z
informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym
Regulaminie.
2. Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu, umożliwia Użytkownikom korzystanie z
następujących Usług:

a. Przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym
informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz informacji
prezentowanych przez samych Organizatorów, jak również informacji o
charakterze reklamowym czy marketingowym;
b. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
c. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom
złożenie Zamówienia.

3. Złożenie Zamówienia jest odpłatne, w wysokości wskazanej w opisie Biletu. Pozostałe Usługi,
wskazane w ppkt. 2 powyżej są Usługi nieodpłatnymi.
4. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania i wyszukiwania informacji
prezentowanych w Serwisie, w tym również informacji o Wydarzeniach prezentowanych przez
samych Organizatorów.
5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji
dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
6. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu wymaga rejestracji i posiadania aktywnego Konta.
Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość zarejestrowania Konta w Serwisie. Zasady
świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt. V
Regulaminu. Możliwość założenia i prowadzenia Konta Organizatora reguluje odrębny
regulamin.
7. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego
Użytkownikom złożenie Zamówienia, jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach
wskazanych w pkt. VI niniejszego Regulaminu
8. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których
warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w
Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. KONTO

1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja
Konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Użytkownika formularza
rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. W celu poprawnego zakończenia rejestracji
Użytkownik może być również proszony o dokonanie dodatkowej aktywacji Konta, w tym z
wykorzystaniem poczty e-mail, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Serwisie.
2. Wypełniając pola formularza rejestracyjnego Użytkownik obowiązany jest do podania danych
oznaczonych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail.
3. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w
formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
4. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem
faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących danych
przekazanych Usługodawcy.
5. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej
Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania
w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu
poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz
udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do
Konta.
7. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych
funkcjonalności w nim dostępnych, takich jak dostęp do historii Zamówień w Serwisie, może
wymagać od Użytkownika założenia Konta i zalogowania się do niego.
8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym
zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez
Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.

VI. SPRZEDAŻ BILETÓW
1. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż Biletów na Wydarzenia
organizowane przez Organizatorów.
2. Bilety umożliwiają uczestnictwo w Wydarzeniach zgodnie z informacjami prezentowanymi w
Serwisie, w tym przede wszystkim zawartymi w opisie każdego Wydarzenia.
3. Sprzedawcą Biletów jest Usługodawca. Organizatorem Wydarzenia jest Organizator wskazany
każdorazowo w opisie Wydarzenia.
4. Usługodawca informuje w opisach Biletów na stronach Serwisu o dostępnych rodzajach
Biletów oraz określonych przez Organizatora zasadach i warunkach, na jakich konkretny Bilet
może być wykorzystany, w tym zasadach uczestnictwa w Wydarzeniu.
5. W Serwisie mogą być prezentowane różne kategorie Wydarzeń, m.in. o charakterze
sportowym, kulturalnym, muzycznym, rozrywkowym. Zasady uczestnictwa określa
każdorazowo Organizator Wydarzenia, przy czym Organizator może przewidywać ograniczenia
w zakresie wstępu na Wydarzenie, w szczególności uzasadnione charakterem Wydarzenia.
Wszelkie tego typu zastrzeżenia Organizator zamieszcza w opisie Wydarzenia oraz mogą być
też dostępne w miejscu organizacji Wydarzenia. Klient proszony jest o zapoznanie się z tym
zasadami przed złożeniem Zamówienia.
6. Klient zainteresowany zakupem Biletu składa Zamówienie za pośrednictwem formularza
Zamówienia dostępnego w Serwisie.
7. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia
Umowy sprzedaży Biletu. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na
podany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesłane zostało potwierdzenie przyjęcia do
realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego
otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
8. Klient w formularzu Zamówienia wybiera Bilet lub Bilety, które chce Zamówić oraz, w
zależności od kategorii Biletu - jego inne indywidualne parametry, w szczególności rodzaj,
położenie lub typ miejsca czy dodatkowe usługi świadczone przez Organizatora w ramach
Wydarzenia.
9. Na stronach Serwisu, w opisie Wydarzenia bądź w opisie Biletu znajduje się informacja o
cenach Biletów, kosztach ich dostarczenia oraz ewentualnych dodatkowych kosztach. Ceny
podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz
inne opłaty.
10. Klient dokonuje zapłaty za Zamówienie za pomocą płatności elektronicznej zintegrowanej z
Serwisem.
11. Bilety emitowane są w formie elektronicznej, przeznaczonej do samodzielnego wydruku przez
Klienta.
12. Bilet jest dostarczany Klientowi elektronicznie, na wskazany przez niego w trakcie składania
Zamówienia adres e-mail w formie dokumenty w pliku PDF. Bilet jest przesyłany w terminie do
3 dni od otrzymania przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o
dokonaniu płatności przez Klienta.
13. Klient powinien zabezpieczyć tak otrzymany Bilet przed jego uszkodzeniem, utratą, jak
również nie udostępniać go osobom trzecim.
14. Na stronach Serwisu znajduje się informacja o terminie, w jakim Klient jest zobowiązany
dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu, może odstąpić od Umowy sprzedaży na
podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW

1. Usługodawca nie jest wykonawcą, współwykonawcą, organizatorem ani zlecającym
przeprowadzanych i organizowanych Wydarzeń, o których informacje są prezentowane na
stronie Serwisu, o ile w opisie Wydarzenia nie jest wskazane inaczej. Usługodawca jedynie
oferuje w ramach infrastruktury swojego Serwisu możliwość zakupu Biletu uprawniającego po
do udziału Wydarzeniu, na zasadach określonych samodzielnie przez jego Organizatora.
2. Każdy Bilet jest przypisany do danego Wydarzenia i możliwy do zrealizowania w określonym
dla danego Wydarzenia terminie.
3. Bilet posiada przypisany do niego numer i uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu wskazanej
na Bilecie liczby osób bądź osoby lub osób imiennie wskazanych na Bilecie, w zależności od
rodzaju Biletu.
4. Jeśli nie wskazano wyraźnie inaczej jeden Bilet uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu 1
(jednej) osoby. Każdy Bilet może być wykorzystany tylko 1 (jeden) raz.
5. Warunki skorzystania z Wydarzenia są prezentowane w opisie Wydarzenia znajdującym się na
stronie Serwisu. Warunki te są każdorazowo określane i prezentowane przez samego
Organizatora Wydarzenia z wykorzystaniem prowadzonego przez niego w Serwisie panelu.
6. Bilet nie podlega wymianie na gotówkę ani inny Bilet.
7. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu, do którego uprawnia dany Bilet jest jego okazanie w
formie wydruku lub w formie elektronicznej (w zależności od warunków określonych w opisie
Biletu lub w opisie Wydarzenia) Organizatorowi lub osobie wyznaczonej przez Organizatora
podczas wstępu na Wydarzenie.
8. W przypadku wydruku Biletu, wydruk musi być czytelny, zrealizowany na kartce formatu co
najmniej A4 lub większego, nie posiadać zniszczeń czy uszkodzeń, gdyż może to utrudnić lub
uniemożliwić jego sprawdzenie przez Organizatora.
9. Użytkownik proszony jest o szczegółowe zapoznanie się z zasadami udziału w danym
Wydarzeniu ustalanym przez Organizatora. Organizator może odmówić realizacji Biletu w
przypadkach, w których zgodnie z indywidualnie ustalonymi przez Organizatora i wskazanymi
w opisie Biletu bądź opisie Wydarzenia zasadami, dana osoba nie może wziąć udziału w
Wydarzeniu w szczególności z uwagi na wiek tej osoby, jej stan lub ogólne reguły dotyczące
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa czy obowiązujące przepisy.
10. Organizator przed dokonaniem realizacji Biletu może zażądać od Klienta dodatkowego
pisemnego oświadczenia lub danych, jeśli jest to konieczne w szczególności z uwagi na
ochronę jego zdrowia czy bezpieczeństwa.
11. O ile Bilet nie jest Biletem imiennym, może być realizowany, na wskazanych wyżej zasadach,
również przez inną niż Klient osobę, posiadającą ważny Bilet.
12. Klient dokonując Zamówienia Biletów powinien dokonywać tego w sposób i w celu zgodnym z
prawem, w tym w szczególności pamiętać, że nabywanie w celu odsprzedaży z zyskiem
biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo sprzedaż takich biletów
z zyskiem może stanowić wykroczenie.

VIII. ZWROTY I ZMIANY BILETÓW
1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy lub Umowy o
świadczenie Usługi przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadkach Umów o
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi.
2. Usługodawca może przewidzieć możliwość zwrotu Biletu przez Klienta na zasadzie umownego
odstąpienia od Umowy, w określonym czasie przed dniem Wydarzenia. W przypadku gdy
Usługodawca będzie przewidywał takie prawo, informacja o możliwości realizacji takiego
zwrotu oraz terminie w jakim może on być dokonany, zostanie każdorazowo wskazana w
Serwisie. W takim przypadku Klient może zrealizować swoje prawo kontaktując się z
Usługodawcą e-mailowo, na adres wskazany w pkt. I Regulaminu.
3. W takim przypadku Usługodawca dokona Klientowi zwrotu zapłaconych przez niego środków.
4. Inne przypadki zamiany lub zwrotu Biletu mogą odbywać się jedynie w drodze indywidualnych
uzgodnień z Usługodawcą.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Konsument, w terminie 14 dni
od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej
odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. W
tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza udostępnianego na stronie Serwisu lub
sformułować oświadczenie samodzielnie.
2. Użytkownik jest zobowiązany do:
a. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami
niniejszego Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
własności intelektualnej osób trzecich;
b. wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom
Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie
Usługodawcy o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych
podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług
Serwisu;
c. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie
Serwisu;
d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych
innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie
wiadomości reklamowych oraz umieszczanie treści o charakterze reklamowym czy
marketingowym w Serwisie, chyba że przepisy Regulaminu na to wyraźnie zezwalają.
4. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym
miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające
zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści
prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

a. naruszać godności ludzkiej;
b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
c. zawierać treści pornograficznych;
d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie
lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania
praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących
służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów
prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w
trybie natychmiastowym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń
lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta Użytkownika.
5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się
pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów
konsumenckich”

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE BILETÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI
1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Bilet bez wad.
2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na
zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących
Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Limejuice Michał Bronk ,Al. Grunwaldzka 100/6 80-244 Gdańsk, na adres poczty elektronicznej: kontakt@turnup.pl, numer telefonu +48 690
096 859.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Bilet,
jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub
przesłać na adres wskazany w pkt. 3. Bilety należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej
Usługodawcy wskazany w ppkt. 3.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w
niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania
wezwania przez Klienta.
7. Reklamacje w zakresie nienależytego wykonania lub niewykonania Wydarzenia Klient kieruje
do Organizatora.

X. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w
szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Limejuice Michał Bronk , Al. Grunwaldzka 100/6 80-244 Gdańsk, na adres poczty elektronicznej: kontakt@turnup.pl, numer telefonu +48 690
096 859.
3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,
rodzaj i opis zaistniałego problemu.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby
to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja
zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika
do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania
przez Użytkownika.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.
2. W przypadku gdy Klient dokonując zakupu Biletu o charakterze imiennym, planuje podać w
Serwisie dane osobowe innej osoby fizycznej, proszony jest uprzednie upewnienie się, że
osoba ta wyraziła na to zgodę po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych dostępnymi w Polityce Prywatności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody
Usługodawcy jest zabronione.
4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla
rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo
polskie.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną
nie jest Konsument, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu
na siedzibę Usługodawcy.
6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik
zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu, zawierające
zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
7. Konsumenci posiadający Konto w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w
Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie,
gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I
Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji
skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi
prowadzenia Konta w Serwisie.

bottom of page